GDPR

Information om behandling av personuppgifter

Bostadsrättsföreningen Tegelmonoliten behandlar personuppgifter om dig när du söker

medlemskap i föreningen och under din tid som medlem. Även efter din tid i föreningen

kommer dina personuppgifter att finnas kvar i våra register. Det är ett lagkrav i exempelvis

bostadsrättslagen och bokföringslagen. En personuppgift är all slags information som kan

kopplas till dig som person, till exempel namn, personnummer, kontaktuppgifter och

lägenhetsnummer. Din integritet är viktigt för oss och vi har rutiner för hur information om dig

ska hanteras.


Personuppgiftsansvarige

Bostadsrättsföreningen Tegelmonoliten (769625-6853) är personuppgiftsansvarig för den

behandling av personuppgifter vi själva utför eller som vi anlitar någon annan att utföra. Det kan

innefatta till exempel tekniks- eller ekonomisk förvaltning.

Om du vill veta mer om vår behandling av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt

dataskyddslagstiftningen kan du kontakta styrelsen på brftegelmonoliten@gmail.com


När du söker medlemskap

När du söker medlemskap i föreningen behöver vi kontrollera att du kan betala avgiften till

föreningen. Föreningen behöver därför göra en personupplysning. Informationen i

personupplysningen sparas fram till att styrelsen sammanträder för att besluta om medlemskap

beviljas eller inte.


När du är medlem i föreningen

Under tiden du är medlem i föreningen finns en skyldighet enligt bostadsrättslagen att föra

medlemsförteckning och lägenhetsförteckning. Det är en rättslig förpliktelse.

Medlemsförteckningen ska innehålla uppgifter som:

  • Varje medlems namn och postadress
  • Tidpunkt för medlemmens inträde i föreningen
  • Den bostadsrätt som medlemmen har

Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig för den som vill ta del av den. Det innebär inte att

föreningen måste lämna ifrån sig den eller skapa kopior för ett utlämnande.

Lägenhetsförteckningen ska innehålla uppgifter om:

  • Lägenhetsbeteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen
  • Dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen
  • Bostadsrättsinnehavarens namn och
  • Insatsen för bostadsrätten

Även pantsättningar noteras i lägenhetsförteckningen.

Det är enbart medlemmar som har rätt till utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende den egna

bostadsrätten.Föreningen kommer att notera information om dig i andra sammanhang. Närvaro på

styrelsemöte och årsstämma noteras för att det ska vara möjligt att i efterhand kontrollera hur

beslut har fattats. Om det inkommer klagomål, störningsanmälningar, felanmälningar,

synpunkter, motioner eller liknande kommer föreningen också behöva registrera personuppgifter.

Denna hantering av personuppgifter gör vi med stöd av ett berättigat intresse för att kunna

hantera det praktiska arbetet med föreningens angelägenheter. Vi registrera inte mer information

än nödvändigt och skyddar den på lämpligt sätt.


Samtycke

I vissa fall behöver föreningen samtycke för att behandla dina personuppgifter. Det gäller

exempelvis om föreningen behöver behandla dina hälsouppgifter, publicera fotografier från en

föreningsaktivitet, notera kontaktuppgifter till dig utöver adress eller lämna ut dina

personuppgifter till andras marknadsföring (erbjudanden från banker, försäkringsbolag,

eldistributörer, hantverkare och så vidare).

Samtycke är frivilligt och inhämtas på särskild blankett. Du kan när som helst återkalla ditt

samtycke.


Hur länge bevaras dina personuppgifter?

Medlemsförteckningen ska sparas så länge föreningen består och sju år därefter. Detsamma gäller

lägenhetsförteckningen. Om medlem avflyttar ska det anges i medlemsförteckningen och

personuppgifter ska sparas i sju år innan de raderas. Protokoll från styrelsens sammanträden samt

stämmoprotokoll bevaras så länge föreningen består.


Bokföringslagen anger att bokföringsmaterial ska bevaras i sju år plus innevarande år. Det avser

exempelvis betalningshistorik gällande avgifter.


När det gäller övrig dokumentation i exempelvis störningsärenden eller annan kommunikation

mellan föreningen och medlemmarna, en leverantör eller kommunen och banken med flera avgör

föreningen från fall till fall hur länge informationen behöver bevaras.


När du har beviljats utträde ur förenigne och om det finns obetalda avgifter eller andra fodringar

kan det finnas anledning för föreningen att behålla uppgifter eftersom det annars kan påverka

föreningens möjligheter att tillvarata rättsliga anspråk. Om din bostadsrätt blivit förverkad

kommer dokumentation i ärendet att finnas kvar i exempelvis styrelseprotokoll och i anmälningar

till socialtjänsten. Det är för att föreningen ska kunna tillvarata rättsliga anspråk.


Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som föraningen hanterar om dig och kan därför

begära ett så kallat registerutdrag. Du har även rätt att kräva att felaktiga eller missvisande

uppgifter om dig rättas och att användningen av dem begränsas. Du har i vissa fall rätt att få dina

personuppgifter raderade eller överförda till andra organisationer (så kallad dataportabilitet). Vill

du åberopa en sådan rättighet ska du kontakta styrelsen. Du har också rätt att vända dig till

Datainspektionen med klagomål på hur föreningen hanterar dina personuppgifter.