Radon

Radonmätning

Genomfördes i fastigheten 2015-10-01 tom 2015-12-01 och mätte 30 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter) som årsmedelvärde.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden och i vissa byggnadsmaterial. Hus byggda av blå lättbetong innehåller förhöjda halter av uran.

Mäta radon

Att mäta radonhalten i inomhusluft är mycket enkelt. Den vanligaste metoden för mätning av radon i inomhusluften är att använda så kallade spårfilmsdosor.

Radonmätningar ska utföras under minst två månader under eldningssäsongen, dvs. mellan den 1 oktober och den 30 april, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.

Den så kallade långtidsmätningen krävs för att kunna bedöma att en bostad ligger under riktvärdet på 200 Bq/m3 som årsmedelvärde.

Bifogade dokument